Nirdesh Kumar Choudhary
15
× 12
2
0
× 2
0
10
× 8
2
0
0
8
× 7
1
× 3
0
0
7
× 5
1
0
0
5
× 14
0
× 5
0
0
4
× 7
0
× 4
0
0
3
× 4
0
× 4
0
0
3
× 3
0
× 3
0
0
2
× 4
0
× 2
0
0
2
× 3
0
× 2
0
0
2
× 3
0
× 2
0
0
2
× 3
0
× 2
0
0
2
× 3
0
× 2
0
0